Dataskyddsförordningen

GDPR, Dataskyddsförordningen

Den 25 Maj 2018 trädde den nya lagen Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter vår gamla Personuppgiftslag. GDPR är en ny lag som gäller över hela EU. Lagen bestämmer hur vi får hantera personuppgifter och känslig information.

 

Användning av personuppgifter

Det är framför allt lagarna hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientdatalagen (2008:355, dataskyddsförordningen (GDPR), patientsäkerhetslagen (2010:659).och offentlighets- och sekretesslagen som styr hur personuppgifter får användas inom vården. Dataskyddsförordningen kallas också GDPR.

I lagarna står det hur dina uppgifter får hanteras. Det är bara de personer som deltar i vården av dig eller som behöver det i sitt arbete som får se dina uppgifter.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all typ av information som kan knytas till en fysiskt levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, adress och namn men även bilder, ljudinspelningar och till och med registreringsnummer (till privatpersoner) räknas i vissa fall som personuppgifter.

 

Jonas Winbäck fysioterapi använder sig av personuppgifter vid journalföring samt i bokningsystemet.

 

Personuppgiftsansvariga är Jonas Winbäck fysioterapi. 

 

Mer information om personuppgifter i vården hittar du på 1177 Vårdguiden 

 

Journalföring

Patiendatalagen ställer krav på att journal förs inom vården.

Här kan du läsa mer om journalföring 

 

Administration, bokningstjänsten Bokadirekt

För att kunna administrera bokningar och besök används tjänsten Bokadirekt. Här hanteras enbart information som namn, adress och kontaktuppgifter, dvs ingen känslig information. Tillgång till denna information har enbart sjukgymnast samt personal i receptionen.

 

Tystnadsplikt

Dina uppgifter är skyddade enligt lag. Samtlig personal har tystnadsplikt.

 

Övrig information

Datainspektionen

Tystnadsplikt och sekretess 

 

Dataskyddsförordningen 

 

Patientdatalag